Oferta educationala

Gradinita Sfantul Nicolae
 • Oferta educationala

  Gra­dinita SFAN­TUL NICO­LAE prop­une o oferta edu­ca­tion­ala com­plexa care sa-i pre­gateasca pe copii pen­tru soci­etate si care sa le dez­volte abil­i­tatile de comu­ni­care, atat in limba romana cat si in limba engleza.
  Grad­inita reprez­inta primul grup social impor­tant, dupa fam­i­lie, cu care copilul intra in con­tact si este foarte impor­tant ca acesta sa ofere copilu­lui sig­u­ranta si incredere.

   

  In cadrul activ­i­tatilor incluse in taxa de sco­larizare se va respecta curriculum-ul national, la care se adauga un pro­gram inten­siv de studiu al lim­bii engleze.
  • Nivelul anteprescolar (6 luni – 1 an) are urmatoarele grupe:

   1 an – 1 an si 6 luni
   1 an si 6 luni – 2 ani
   2 ani – 3 ani

  • Nivelul prescolar (3 ani – 6 ani) are urmatoarele grupe:

   3 ani – 4 ani
   4 ani – 5 ani
   5 ani – 6 ani

 • Activitati educative

  • Limba si comu­ni­care;
  • Sti­inte;
  • Om si soci­etate;
  • Estet­ica si cre­ativ­i­tate;
  • Limba engleza inten­siv ( zil­nic ), urmand ca, trep­tat, comu­ni­carea sa se real­izeze in limba engleza , pornind de la oferta unor edi­turi pre­cum Oxford, Delta Pub­lish­ing, Rich­mond, Gar­net Edu­ca­tion, McGraw – Hill;
  • Cur­suri de cul­tura gen­er­ala;
  • Curs de bune maniere;
  • Con­siliere psi­ho­log­ica si logo­pe­die;
  • Asis­tenta med­icala.
 • Cursuri optionale

  Limba franceza

  Limba ger­mana

  Pianina

  Balet

  Dans mod­ern

  Teatru

  Pic­tura

  Show Acad­emy

  Ateliere

  Arta si cre­atie: origami, olarit, con­fec­tionat man­ual diverse lucruri, in func­tie de tema sap­ta­manii

  Micii grad­i­nari — cul­ti­varea legumelor si fructelor

  Micii bucatari

  Micii exploratori — incur­si­uni in tainele uni­ver­su­lui , orga­ni­zat in cab­i­ne­tul de geografie al gra­dinitei

  Sa invatam despre noi – insusirea reg­ulilor de igiena si pas­trarea sanatatii, cunoast­erea cor­pu­lui uman etc)

  Ate­lier de dez­voltare a inteligen­tei emo­tionale, orga­ni­zat ala­turi de psi­ho­logul gradinitei