Oferta educationala

Gra­dinita SFAN­TUL NICO­LAE prop­une o oferta edu­ca­tion­ala com­plexa care sa-i pre­gateasca pe copii pen­tru soci­etate si care sa le dez­volte abil­i­tatile de comu­ni­care, atat in limba romana cat si in limba engleza.

Grad­inta reprez­inta primul grup social impor­tant, dupa fam­i­lie, cu care copilul intra in con­tact si este foarte impor­tant ca acesta sa ofere copilu­lui sig­u­ranta si incredere.

In cadrul activ­i­tatilor incluse in taxa de sco­larizare se va respecta curriculum-ul national, la care se adauga un pro­gram inten­siv de studiu al lim­bii engleze.

Nivelul anteprescolar (6 luni – 1 an) are urmatoarele grupe:

 • 1 an – 1 an si 6 luni
 • 1 an si 6 luni – 2 ani
 • 2 ani – 3 ani

Nivelul prescolar (3 ani – 6 ani) are urmatoarele grupe:

 • 3 ani – 4 ani
 • 4 ani – 5 ani
 • 5 ani – 6 ani
+ Oferta noastra

Gra­dinita SFAN­TUL NICO­LAE prop­une o oferta edu­ca­tion­ala com­plexa care sa-i pre­gateasca pe copii pen­tru soci­etate si care sa le dez­volte abil­i­tatile de comu­ni­care, atat in limba romana cat si in limba engleza.

Grad­inta reprez­inta primul grup social impor­tant, dupa fam­i­lie, cu care copilul intra in con­tact si este foarte impor­tant ca acesta sa ofere copilu­lui sig­u­ranta si incredere.

In cadrul activ­i­tatilor incluse in taxa de sco­larizare se va respecta curriculum-ul national, la care se adauga un pro­gram inten­siv de studiu al lim­bii engleze.

+ Nivelul anteprescolar

Nivelul anteprescolar (6 luni – 1 an) are urmatoarele grupe:

 • 1 an – 1 an si 6 luni
 • 1 an si 6 luni – 2 ani
 • 2 ani – 3 ani
+ Nivelul prescolar

Nivelul prescolar (3 ani – 6 ani) are urmatoarele grupe:

 • 3 ani – 4 ani
 • 4 ani – 5 ani
 • 5 ani – 6 ani
 • Limba si comu­ni­care;
 • Sti­inte;
 • Om si soci­etate;
 • Estet­ica si cre­ativ­i­tate;
 • Dome­niul psi­ho­motric;
 • Limba engleza inten­siv ( zil­nic ), urmand ca, trep­tat, comu­ni­carea sa se real­izeze in limba engleza , pornind de la oferta unor edi­turi pre­cum Oxford, Delta Pub­lish­ing, Rich­mond, Gar­net Edu­ca­tion, McGraw – Hill;
 • Cur­suri de cul­tura gen­er­ala;
 • Curs de bune maniere;
 • Con­siliere psi­ho­log­ica si logo­pe­die;
 • Asis­tenta med­icala.
 • Limba franceza
 • Limba ger­mana
 • Pianina
 • Balet
 • Dans mod­ern
 • Teatru
 • Pic­tura
 • Show Acad­emy
 • Ate­lier de arta si cre­atie ( origami, olarit, con­fec­tionat man­ual diverse lucruri , in func­tie de tema sap­ta­manii)
 • Micii grad­i­nari — cul­ti­varea legumelor si fructelor
 • Micii bucatari
 • Micii exploratori — incur­si­uni in tainele uni­ver­su­lui , orga­ni­zat in cab­i­ne­tul de geografie al gra­dinitei
 • Sa invatam despre noi – insusirea reg­ulilor de igiena si pas­trarea sanatatii, cunoast­erea cor­pu­lui uman etc)
 • Ate­lier de dez­voltare a inteligen­tei emo­tionale, orga­ni­zat ala­turi de psi­ho­logul gradinitei
+ Activitati educative
 • Limba si comu­ni­care;
 • Sti­inte;
 • Om si soci­etate;
 • Estet­ica si cre­ativ­i­tate;
 • Dome­niul psi­ho­motric;
 • Limba engleza inten­siv ( zil­nic ), urmand ca, trep­tat, comu­ni­carea sa se real­izeze in limba engleza , pornind de la oferta unor edi­turi pre­cum Oxford, Delta Pub­lish­ing, Rich­mond, Gar­net Edu­ca­tion, McGraw – Hill;
 • Cur­suri de cul­tura gen­er­ala;
 • Curs de bune maniere;
 • Con­siliere psi­ho­log­ica si logo­pe­die;
 • Asis­tenta med­icala.
+ Cursuri optionale
 • Limba franceza
 • Limba ger­mana
 • Pianina
 • Balet
 • Dans mod­ern
 • Teatru
 • Pic­tura
 • Show Acad­emy
+ Ateliere
 • Ate­lier de arta si cre­atie ( origami, olarit, con­fec­tionat man­ual diverse lucruri , in func­tie de tema sap­ta­manii)
 • Micii grad­i­nari — cul­ti­varea legumelor si fructelor
 • Micii bucatari
 • Micii exploratori — incur­si­uni in tainele uni­ver­su­lui , orga­ni­zat in cab­i­ne­tul de geografie al gra­dinitei
 • Sa invatam despre noi – insusirea reg­ulilor de igiena si pas­trarea sanatatii, cunoast­erea cor­pu­lui uman etc)
 • Ate­lier de dez­voltare a inteligen­tei emo­tionale, orga­ni­zat ala­turi de psi­ho­logul gradinitei